Zmiany CIT – spółka nieruchomościowa

28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa zmiany wprowadziły m. in. nowy podmiot w systemie podatkowym, mianowicie  spółkę nieruchomościową, zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Spółką nieruchomościową jest podmiot innym niż osoba fizyczna, w którym na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej  50 % wartości bilansowej aktywów stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz ich wartość jest równa lub większa od 10 000 000 zł. Natomiast w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność spółką nieruchomościową będzie podmiot, którego aktywa będące nieruchomościami lub prawami do nieruchomości będą stanowiły co najmniej 50 %  wartości bilansowej wszystkich aktywów spółki w pierwszym roku podatkowym oraz ich wartość jest równa lub większa od 10 000 000 zł.

Może się zatem okazać, iż będąc właścicielem nieruchomości tj. hali produkcyjnej, magazynowej czy biurowca, wykorzystywanej do prowadzenia działalności, której wartość przekracza 10 mln zł, firma stanie się spółką nieruchomościową w myśl przedstawionej wyżej definicji.

Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku
Pierwszym obowiązkiem jaki został nałożony na spółki nieruchomościowe jest odprowadzanie podatku za zbycie udziałów, akcji ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze jeżeli  stroną takiej transakcji będzie podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP lub osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz jeżeli  zbywane udziały stanowią co najmniej 5 % praw głosu. Obowiązek ten funkcjonuje również, w przypadku gdy w okresie 12 miesięcy łączna wartość zbytych udziałów wyniesie 5%.
W przypadku takiej transakcji  spółka nieruchomościowa jako płatnik będzie zobowiązana wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, zaliczkę na podatek od dochodu z tytułu zbycia w wysokości 19%, natomiast jeżeli spółka nie posiada informacji o kwocie transakcji, zaliczkę ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywalnych udziałów.

Sprawozdania spółki nieruchomościowej
Kolejnym obowiązkiem, jaki na spółkę nieruchomościową nakładają wprowadzane przepisy jest  obowiązek informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający co najmniej 5 % udziałów są zobowiązani do poinformowania Szefa KAS o podmiotach posiadających w spółce nieruchomościowej udziały, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze wraz z podaniem liczby posiadanych praw (w przypadku spółek nieruchomościowych) oraz o liczbie posiadanych w spółce nieruchomościowej udziałów, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawo podobnym charakterze  (w przypadku podatników będących wspólnikami).

Elektroniczną informacje należy przekazać do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a w przypadku braku roku podatkowego po zakończeniu roku obrotowego. Informacja będzie dotyczyć danych na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej lub na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego będzie wiązało się z odpowiedzialnością karną przewidzianą w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.
 
Przedstawiciel podatkowy w spółce nieruchomościowej Spółka nieruchomościowa jest zobowiązana do ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
w przypadku  gdy nie ma siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Obowiązek ten nie dotyczy spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na to gdzie są osiągane dochody.

Przedstawiciel podatkowy wykonuje obowiązki płatnika w imieniu spółki nieruchomościowej, odpowiada również solidarnie za zobowiązania podatkowe razem ze spółką. Ustawodawca przewidział również karę za niedopełnienie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego w kwocie 1 000 000 zł.

 

Masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331