Zmiany w ochronie praw konsumenta. Implementacja dyrektywy Omnibus
Cześć 2 – Rozszerzenie zakresu zastosowania ustawy o prawach konsumenta

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę Omnibus przewiduje, że przepisy ustawy o prawach konsumenta będą miały zastosowanie również do umów, na podstawie których przedsiębiorca dostarcza treści cyfrowe inaczej niż na nośniku materialnym, lub świadczy usługi cyfrowe, a konsument udostępnia przedsiębiorcy dane osobowe. Innymi słowy po nowelizacji ustawa o prawach konsumenta znajdzie zastosowanie do umów, na podstawie których konsument za otrzymane treści lub usługi cyfrowe „płaci” danymi osobowymi.

Przez treści cyfrowe rozumie się dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. programy komputerowe, aplikacje, muzykę, lub teksty. Natomiast definicja usługi cyfrowej będzie wprowadzona w odrębnej ustawie wdrażającej dyrektywę cyfrową i towarową. Do usług cyfrowych będą zaliczać się np. usługi poczty elektronicznej, przechowywania danych w chmurze, hosting plików, media społecznościowe.

W związku z tym na przedsiębiorcy dostarczającym treści lub usługi cyfrowe będzie m.in. ciążył obowiązek udzielenia konsumentowi określonych informacji na etapie przed zawarciem umowy (np. o funkcjonalności treści cyfrowych lub usług cyfrowych czy o technicznych środkach ich ochrony).  Ponadto konsument będzie mógł odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.

Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie znajdą jednak zastosowania do w/w umów, jeżeli przedsiębiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:

1) dostarczenia treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym lub usługi cyfrowej,

2) poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie wolnej i otwartej licencji lub,

3) wykonania obowiązku ustawowego a przedsiębiorca nie przetwarza tych danych do żadnych innych celów.

O zastosowaniu jednego z tych wyjątków decydować będzie treść umowy. W praktyce spełnienie się powyższych przesłanek będzie jednak trudne. Najczęściej przedsiębiorcy wykorzystują bowiem otrzymane dane osobowe także w innych celach, np. marketingowych bądź statystycznych. W związku z tym w większości przypadków przedsiębiorca będzie musiał stosować do omówionych powyżej umów przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu info@chudzik.pl
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331