Zmiana ustawy o prawach konsumenta – dyrektywa Omnibus

Od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdą zmiany w zakresie przepisów o prawach konsumenta, związane z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Omnibus. Poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany: 

 

  • Informowanie konsumentów o obniżkach cen

Od 1 stycznia 2023 roku konieczne będzie informowanie klientów o obniżce cen towarów i usług poprzez wskazanie informacji o najniższej cenie jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. 

Przykład: jeżeli cena regularna produktu wynosiła 100 zł, a przedsiębiorca zastosował 50% obniżki, wówczas powinien on wskazać cenę regularną 100 zł oraz cenę po obniżce tj. 50 zł. 

➡Powyższe regulacje dotyczą ogłoszeń o obniżkach cen w sklepach (stacjonarnych oraz internetowych) oraz w działań marketingowych, np. reklamach. 

Przykład: w reklamie internetowej podana jest informacja, że obniżona cena książki wynosi 30 zł, a przed obniżką cena regularna wynosiła 45 zł. 

➡Przedsiębiorcy mogą posługiwać się w reklamie informacjami o ogólnych obniżkach cen, jednakże przy cenie towaru należy podać najniższą cenę z okresu 30 dni. 

Przykład: w reklamie przedsiębiorca może posługiwać się hasłem „20% rabat na wszystkie książki”, natomiast przy podaniu ceny produktu w sklepie stacjonarnym lub internetowym musi podać cenę przed obniżką i cenę po obniżce. 

➡Informowanie konsumentów o obniżkach cen produktów dotyczy obniżek kierowanych do ogółu konsumentów, nie ma zastosowania w przypadku indywidualnie przyznawanych zniżek. 

➡Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje powyższych obowiązków, musi liczyć się z możliwością nałożenia kary przez Inspekcję Handlową w wysokości do nawet 40.000 zł. 

 

  • Obowiązki informacyjne przedsiębiorców

Nie będzie trzeba już podawać numeru faksu, nawet jeżeli przedsiębiorca nim dysponuje. 

➡Trzeba będzie informować o adresie e-mail oraz numerze telefonu pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. W tej chwili obowiązek informowania o numerach telefonów istnieje, jeżeli są dostępne. Wprowadzona zmiana w praktyce pośrednio wprowadza obowiązek posiadania numeru telefonu przez przedsiębiorcę. 

➡Przedsiębiorcy będą musieli informować o stosowaniu indywidualnego dostosowywania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Przykład: w sytuacji korzystania z algorytmu, który przedstawia użytkownikom zindywidualizowane ceny w oparciu o ich profile powstałe w oparciu o informacje zbierane przez ten algorytm.

 

  • Kwestie dotyczące publikowania opinii konsumentów

Przedsiębiorca, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach, będzie musiał informować czy oraz w jaki sposób zapewnia, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Twierdzenie, że przedsiębiorca wykonuje ten obowiązek, mimo że nie podjął on uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów zostało sklasyfikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. 

➡Nowelizacja wprowadza także na „czarną listę” nieuczciwych praktyk rynkowych zachowanie polegające na zamieszczaniu lub zlecaniu zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcaniu opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów. 

As of 1 January 2023, changes to consumer rights will come into force due to the implementation of the Omnibus Directive into Polish law. Below, please find the most important changes: 

 

  • Informingconsumersabout price reductions 

From 1 January 2023, it will be necessary to inform consumers about price reductions of products and services by indicating information about the lowest price that was in force during the 30 days before the reduction. 

Example: if the regular price of a product was PLN 100 and the entrepreneurs applied a 50% reduction, then he should indicate the regular price of PLN 100 and the price after the reduction, i.e. PLN 50. 

The above regulations apply to information about price reductions in shops (stationary and online) and in marketing activities, e.g. advertisements. 

Example: an Internet commercial states that the reduced price of a book is PLN 30, and before the reduction the regular price was PLN 45. 

Entrepreneurs may use information about general price reductions, however, the lowest price over a period of 30 days should be indicated next to the price of the product. 

Example: in the advertisement, the entrepreneur may use the slogan „20% discount on all books”, however, when indicating the price of the product in a stationary or online shop, the entrepreneur must indicate the price before the reduction and the price after the reduction. 

Informing consumers about product price reductions applies to reductions addressed to consumers in general and does not apply to individually granted discounts. 

If an entrepreneur does not fulfil the above obligations, he must take into consideration the possibility of a penalty imposed by the Trade Inspection of max PLN 40,000. 

 

  • Information obligationsfor entrepreneurs

It will no longer be necessary to provide a fax number, even if the entrepreneur has one. 

It will be necessary to provide an e-mail address and a telephone number where the consumer can quickly and effectively contact the entrepreneurs. Currently, the obligation to inform about telephone numbers exists if they are available. The amendment implicitly introduces in practice an obligation for the entrepreneur to have a telephone number. 

➡ Entrepreneurs will have to inform about the use of individual price adjustment based on automated decision-making. 

Example: in a situation of using an algorithm that presents individualised prices to users based on their profiles created on the basis of information collected by the algorithm. 

 

  • Matters concerning the publication of consumer reviews

 An entrepreneur who gives access to consumer reviews of products will have to indicate whether and how he ensures that the published reviews come from consumers who have used or purchased the product. Claiming that an entrepreneur performs this obligation even though the entrepreneur has not taken reasonable and proportionate steps to verify that the opinions come from those consumers has been classified as an act of unfair competition. 

The amendment also added to the 'blacklist’ of unfair market practices the conduct of posting or having another person post false consumer opinions or recommendations, or distorting consumer opinions or recommendations in order to promote products. 

W przypadku pytań zachęcamy do KONTAKTU

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331