Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Już wkrótce, 29 stycznia b.r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona  pakiet rozwiązań, których głównym celem jest usprawnienie przebiegu postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Główne zmiany wprowadzane nowelizacją to:

  • wydłużenie do 24 miesięcy okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zniesiono limit 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • zniesienie obowiązku posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu w Polsce przy składaniu wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
  • wprowadzenie wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę – niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (a zatem także w przypadku zatrudnienia na część etatu);  jeżeli jednak cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na rzecz więcej niż jednego podmiotu, , wówczas wymóg ten jest spełniony, o ile suma wynagrodzeń nie będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie; rozwiązanie to ma zapewnić element bezpieczeństwa socjalnego cudzoziemca;
  • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
  • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę, o takie okoliczności jak zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia;
  • określenie 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy;
  • wprowadzenie szczególnej regulacji o charakterze czasowym, przewidującej uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie ustawy będą pozostawać w toku.

Jeśli mają Państwo pytania o te i inne zmiany wprowadzane ustawą zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z naszej Kancelarii e-mail: info@chudzik.pl

Agnieszka Kunikowska

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331