Tarcza 9.0 – zapowiadane wydłużenie wsparcia dla poszkodowanych branż

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały zmiany do rozporządzenia RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdą one w życie w najbliższych tygodniach: w zakresie środków wsparcia przyznawanych przez urzędy pracy od 26 kwietnia, zaś w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS – od 4 maja. Instrumenty wsparcia pozostają te same. Zmieniają się okresy wsparcia oraz grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy. Dodano także luty 2020 roku jako alternatywny miesiąc porównawczy dla spadku dochodów.

Zasadnicze warunki skorzystania ze wsparcia są zatem następujące:

   • prowadzenie przeważającej działalności oznaczonej jednym z kodów wymienionych w rozporządzeniu (poniżej odrębnie dla każdej z form wsparcia) na 31 marca 2021 roku (ocena przesłanki według danych z rejestru REGON na tę datę);
   • spadek przychodów o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku (4 miesiące porównawcze do wyboru). W zależności od instrumentu wsparcia uwzględnia się spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo w jednym z 2lub 3 miesięcy poprzedzających tę datę;

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie nowych regulacji.

   • zwolnienie ze składek ZUS

Zmiany w tym zakresie są chyba najdalej idące, ponieważ nowelizacja rozporządzenia pozwala podmiotom dotkniętym skutkami pandemii na wystąpienie o zwolnienie ze składek nawet za grudzień 2020 roku oraz styczeń 2021 roku, czyli okresy, dla których termin na złożenie wniosku o zwolnienie na dotychczasowych zasadach już upłynął. Jednocześnie wyraźnie wskazano, że opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.

Podstawowe warunki skorzystania ze zwolnienia poza wskazanymi powyżej to:

   • zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 roku;
   • wymagany spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
   • złożenie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych (jeśli istnieje obowiązek w tym zakresie) do 30 czerwca 2021 roku.

Od 4 maja 2021 można będzie wnioskować o zwolnienie ze składek za następujące okresy:

1)  styczeń 2021 (PKD 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z)

2)  grudzień 2020 i styczeń 2021 (PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z)

3)  luty 2020 (PKD 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,)

4)  marzec – kwiecień 2021 (PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z)

5)  kwiecień 2021 (PKD 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z)

Termin złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek upływa 30 czerwca 2021 r.

   • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP

Znowelizowane rozporządzenie przewiduje dodatkowe dofinansowanie w kwocie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, dla przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Spadek przychodów w wysokości 40 % może dotyczyć jednego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Do tego dofinasowania stosuje się odpowiednio regulacje art. 15gga specustawy, a zatem przysługuje ono przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń można składać do 30 czerwca 2021 roku.

 

   • dotacja do 5.000 zł z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Nowelizacja rozporządzenia zmienia zakres podmiotowy możliwości skorzystania z dotacji przez mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. Dodatkowo modyfikuje dotychczasowe zasady w zakresie ilości dotacji możliwych do otrzymania na podstawie tego aktu prawnego.

Od 26 kwietnia br. dotację będą mogli otrzymać:

   • jednokrotnie – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o przeważających kodach PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z;
   • dwukrotnie – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o przeważających kodach PKD: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
   • trzykrotnie – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o przeważających kodach PKD: 47.71.Z, 47.72.Z;
   • czterokrotnie – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD: 91.02.Z;
   • pięciokrotnie – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o przeważających kodach PKD:39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wymagany spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku. W przypadku wnioskowania o udzielenie kolejnej dotacji po otrzymaniu dotacji na podstawie rozporządzenia, ten sam miesiąc spadku przychodów nie może być wskazany w kolejnym wniosku.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wniosek, o udzielenie dotacji można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

   • dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Także świadczenia postojowe mogą być wypłacane kilkakrotnie, w zależności od kodu PKD.

Świadczenie przysługuje maksymalnie:

   • jednokrotnie: dla kodów 81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z;
   • dwukrotnie: dla kodów 71.Z, 47.72.Z;
   • czterokrotnie: dla kodu02.Z
   • pięciokrotnie: dla kodów 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska

Menadżer zespołu I Radca prawny

i.szablowska@chudzik.pl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331