Tarcza 8.0 – zmiana zasad wsparcia dla poszkodowanych branż

Z końcem lutego weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z dnia 26 lutego 2021 r., zastępujące styczniowe rozporządzenie o tej samej nazwie nazywane tarczą 7.0. Rozszerza ono czasowo zakres pomocy przyznany poprzednim rozporządzeniem.

 

 • zwolnienie ze składek ZUS

Styczniowe rozporządzenie przewidywało zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP dla płatników składek prowadzących na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami PKD:

 • 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (zwolnienie ze składek za styczeń 2021) lub
 • 32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (zwolnienie ze składek za grudzień 2020 i styczeń 2021),

o ile byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest spadek przychodu z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Nowe rozporządzenie jako miesiąc porównawczy dodało alternatywnie wrzesień 2020 roku.

Lutowe rozporządzenie dodatkowo przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu w/w składek za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. dla płatników składek prowadzących na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunki skorzystania ze zwolnienia są takie same, jak w przypadku zwolnienia ze składek za styczeń 2021 roku.

Rozporządzenie wydłuża termin przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. oraz luty 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Sam wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

 • dotacja do 5.000 zł z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Jak dotychczas o dotację mogą się starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności określonymi kodami, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Jako miesiąc porównawczy rozporządzenie lutowe alternatywnie dodało wrzesień 2020 roku.

Nowe rozporządzenie doprecyzowało także, ile razy przedsiębiorca może starać się o dotację. Zależy to od kodu PKD określającego rodzaj przeważającej działalności danego przedsiębiorcy:

 • dla PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z dotacja może być udzielona dwukrotnie,
 • dla PKD 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z dotacja może być udzielona trzykrotnie.

Jeśli przedsiębiorca uzyska dotację na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc spadku  przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Do liczby dotacji wynikającej z lutowego rozporządzenia wlicza się dotację otrzymaną na podstawie rozporządzenia styczniowego.

Wnioski o dotację można składać do dnia 31 maja 2021 r. (styczniowe rozporządzenie wskazywało termin 31 marca 2021 r.).

 

 • dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Zmianom uległy także zasady przyznawania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców.

Poza dodaniem września 2020 roku jako miesiąca porównawczego dla spadku dochodów (przychód z  działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.) wprowadzone zmiany dotyczą ilości świadczeń, o którą może ubiegać się przedsiębiorca. Świadczenie przysługuje: 

 • jednokrotnie – dla kodów 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z ;
 • dwukrotnie – dla kodu 91.02.Z,
 • trzykrotnie – dla kodów 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Podobnie jak w przypadku dotacji z PUP, do liczby świadczeń postojowych uzyskanych na podstawie lutowego rozporządzenia wlicza się świadczenie otrzymane na podstawie rozporządzenia styczniowego.

 

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP

W zakresie możliwości wnioskowania o dofinansowanie w kwocie 2000 zł do wynagrodzenia lutowe rozporządzenie wprowadza tylko jedną zmianę, dodając jako miesiąc porównawczy wrzesień 2020 roku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331