Tarcza 7.0 – kolejne wsparcie dla poszkodowanych branż

Grudniowa nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dała Radzie Ministrów uprawnienie do przyznania ponownej wypłaty świadczeń określonych w ustawie, łącznie ze zmianą kręgu beneficjentów albo warunków uzyskania pomocy. Z tej możliwości Rada Ministrów skorzystała już w styczniu b.r., wprowadzając Rozporządzeniem z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 tzw. Tarczę 7.0, która obowiązuje od 1 lutego b.r.

 

1. zwolnienie ze składek ZUS

 

  • za okres 1 – 31 stycznia 2021 roku – dla płatników składek prowadzących na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • za okres 1 grudnia 2020 roku – 31 stycznia 2021 – dla płatników składek prowadzących na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest spadek przychodu z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorców zgłoszonych jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. Nie ma znaczenia liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek należy złożyć do 31 marca 2021 roku.

 

2. dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

 

  • jednokrotne – dla przedsiębiorców prowadzących na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • dwukrotne – dla przedsiębiorców prowadzących na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest spadek przychodu z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

3. dotacja do 5.000 zł z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wsparcie przeznaczone jest dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dotacja nie może być udzielona tym podmiotom, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wnioski o dotację można składać do 31 marca 2021 roku.

 

4. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP

O dofinansowanie w kwocie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spadek przychodu z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. W pozostałym zakresie warunki skorzystania z dofinansowania reguluje art. 15gga specustawy, tzn. przysługuje ono przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Pomoc nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Obsługą wniosków zajmować się mają wojewódzkie urzędy pracy. Wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej.

Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń można składać do 31 marca 2021 roku.

 

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331