Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Z dniem 31 stycznia 2021 r. mija termin na sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Obowiązek sprawozdawczy został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), których wartość przychodu przekroczyła w roku poprzednim 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Informacja o terminach zapłaty w transakcjach handlowych składana jest elektronicznie za pomocą strony internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0125_00

Informacja jest składana przez kierowników podmiotów, na których ustawa nakłada obowiązek sprawozdawczy. W przypadku spółek kapitałowych kierownikami podmiotu mogą być członkowie zarządu lub członkowie innego organu zarządzającego w spółce. W przypadku spółek komandytowo-akcyjnych podmiotem zobowiązanym do przekazania informacji będzie komplementariusz spółki. Natomiast w przypadku podatkowych grup kapitałowych sprawozdanie przekazywane jest przez kierownika każdej ze spółek wchodzących w jej skład. W przypadku przedsiębiorstw w postępowaniu restrukturyzacyjnym czy likwidacji, kierownikiem podmiotu będzie likwidator, syndyk lub zarządca.

W przypadku nie złożenia sprawozdania w terminie odpowiedzialność poniosą wszyscy członkowie organu zarządzającego.

W sprawozdaniu należy podać:

 • firmę oraz jej numer identyfikacji podatkowej;
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie
  • nieprzekraczającym 30 dni,
  • od 31 do 60 dni,
  • od 61 do 120 dni,
  • przekraczających 120 dni

od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego dostawę towaru, lub wykonanie usług;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni,
  • od 31 do 60 dni,
  • od 61 do 120 dni,
  • przekraczających 120 dni

od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego dostawę towaru, lub wykonanie usług;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

 

Zgodnie z art. 20 ust 5 ustawy zmieniającej, pierwsze sprawozdanie należy złożyć również za świadczenia pieniężne wynikające z transakcji handlowych zawarte przed dniem 1 stycznia 2020 r.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku zapraszamy do kontaktu.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331