Spółka jawna i komandytowa – opodatkowanie CIT

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, spółki komandytowe oraz spółki jawne staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadzone zmiany będą również oddziaływając na przychody oraz koszty związane z uczestnictwem wspólników w działaniach związanych ze zbywaniem i nabywaniem udziałów.

W pierwszej kolejności ustawodawca wprowadził zmiany rozszerzające definicję spółek w podatku CIT. Zmiany wchodzące w życie kwalifikują spółkę komandytową i spółkę jawną jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych, oznacza to, że opodatkowanie dochodów odbędzie się już na poziomie spółki. Dodatkowo spółka będzie miała obowiązek obliczania przychodów oraz kosztów podatkowych, jak również powstanie obowiązek obliczania oraz wpłacania zaliczek na podatek szybkom jak również konieczność obliczenia rocznego podatku dochodowego. Spółki będące podatnikami podatku CIT będą zobowiązane odprowadzać podatki zgodnie ze stawką 19% lub 9%, w zależności od wysokości osiąganego przychodu. Ważna zmianą jest również podniesienie limitu osiąganego przychodu do kwoty 2 mln euro.

Ważną kwestią jest wskazanie, że nie każda spółka jawna zostanie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisy wyłączają spółki, w których wszyscy wspólnicy będą osobami fizycznymi oraz jeżeli spółka złoży informacje w terminie do 31 stycznia 2021 r. do właściwego naczelnika urzędu skarbowego dla siedziby spółki oraz właściwego dla jej wspólników.

Ustawodawca dał możliwość spółką komandytowym na odłożenie wejścia w życie przepisów do dnia 1 maja 2021 r., tym samym spółka stałaby się podatnikiem podatku od osób prawnych dopiero od 1 maja 2021 r.

Ważne jest również, że w przypadku spółek jawnych nie występuje możliwość przeniesienia terminu przejścia na podatek CIT. W przypadku spółek jawnych, wszystkie spółki, których udziałowcami są podmioty inne niż osoby fizyczne oraz które nie złożą w terminie do 31 stycznia 2021 r. informacji o osobach będących udziałowcami w spółce (wg określonego wzoru), zostaną zakwalifikowane jako podatnicy podatku CIT.

Należy pamiętać, że jeżeli informacja nie zostanie złożona we właściwym terminie, spółka jawna pozostanie podatnikiem CIT do chwili likwidacji lub wykreślenia z właściwego rejestru.

Mając na uwadze przepisy przejściowe należy również zauważyć, że ustawodawca zobowiązał spółki wchodzące do grona podatników CIT, do zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem poprzedzającym dzień stania się podatnikiem podatku CIT.

Rozliczanie udziałów w zysku

Zmiana źródła osiągania zysku, przed zmianami zysk z prowadzonej spółki był kwalifikowany jako zysk z działalności gospodarczej, umożliwiając tym samym wybór sposobu rozliczenia się z podatku np. podatkiem linowym. Po zmianie obowiązujących przepisów, zysk ze spółki będzie kwalifikowany jak zysk z kapitałów pieniężnych, w praktyce oznacza to, że zysk osiągany ze spółki i wypłacany wspólnikom, będzie miał charakter dywidendy

Zwolnienie komandytariusza

Ustawodawca wprowadza również limitowane zwolnienie z opodatkowania dla komandytariusza spółki komandytowe. Od 1 stycznia 2021 r. 50% przychodu komandytariusza będzie podlegało do kwoty 60 tyś zł w odniesieniu do udziału w jednej spółce komandytowe. Oznacza to, że komandytariusz będzie mógł korzystać z limitu w większej liczbie spółek. Zwolnienie to nie będzie jednak obowiązywało komandytariuszy, którzy będą członkami zarządu spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej, czy też będą posiadali co najmniej 5 % udziałów w spółce, jak również będą członami zarządu spółki posiadającej 5 % udziałów w spółce będącej komplementariuszem, czy też będąc osobami powiązanymi z wymienionymi podmiotami.

Zwolnienie komplementariusza

Komplementariusz spółki komandytowej będzie mógł skorzystać z pomniejszenia zryczałtowanego podatku od dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej. Podatek może zostać pomniejszony o kwotę podatku od dochodu spółki obliczonego za rok podatkowy, proporcjonalnie do udziału w zyskach komplementariusza w tej spółce. Oznacza to, że komplementariusz będzie mógł pomniejszyć podatek od dywidendy proporcjonalnie do swoich udziałów w spółce, o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę.

Nierozliczone straty wspólników

Wchodzące w życie przepisy utrudniają rozliczenie strat wspólników, które powstały w związku z prowadzoną spółką. Przyczyną tego jest wcześniej opisana zmiana kwalifikacji zysku ze spółki. Ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia powstałych strat, jednak został rozróżniony sposób tego rozliczania.

W przypadku wspólników spółek komandytowych, strata powinna zostać rozliczona w ramach prowadzonej przez wspólnika działalności gospodarczej, dopiero w przypadku gdy nie jest to możliwe, wspólnik będzie mógł rozliczyć występującą stratę, również z przychodów z zysku spółki komandytowej, który powstał po zmianie opodatkowania.

Natomiast w przypadku wspólników spółek jawnych, wspólnicy będą mieć prawo do rozliczenia wynikłej straty, jednak wyłącznie z właściwym źródłem przychodów, w praktyce oznacza to, że jeżeli wspólnicy spółki jawnej będą prowadzić działalność gospodarczą, to będą mogli rozliczyć straty w ramach tej działalności.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331