Sejm przyjął tzw. Tarczę Branżową

19 listopada 2020 r. Sejm uchwalił zapowiadaną przez rząd w październiku tzw. tarczę branżową. W stosunku do pierwotnego projektu tej tarczy, rozszerzony został zakres podmiotowy beneficjentów tarczy. Ponieważ przy poszczególnych formach wsparcia został on określony nieco odmiennie, zostanie wskazany przy krótkim ich omówieniu poniżej.  Generalnie elementy pomocowe zawarte w ustawie są skierowane do przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami przypisanymi do branży gastronomicznej, handlowej, fitness i rozrywkowej.

 

Dla przedsiębiorców w/w branż przewidziano:

 

  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ma stałą wysokość 2000 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przez pracownika – analogicznie jak w przypadku pozostałych form dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych przewidzianych w specustawie – rozumieć należy także zleceniobiorców, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu i rentowemu. Dofinansowanie przysługiwać będzie przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zarabiających powyżej 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Obsługą wniosków zajmować się mają wojewódzkie urzędy pracy. Wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej i podobnie jak w przypadku innych form pomocowych, spełnienie wymogów otrzymania wsparcia wykazać należy oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przez okres objęty dofinansowaniem pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy przyczyn niedotyczących pracownika.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 28 lutego 2021 roku, a świadczenia uzyskane w ten sposób stanowić mają pomoc de minimis.

Wsparcie w tym zakresie dotyczy PKD 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.    Drugi warunek skorzystania ze wsparcia to spowodowany COVID-19 spadek przychodu z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

  • zwolnienie ze składek ZUS z a okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

O zwolnienie ubiegać się będą mogli płatnicy składek prowadzący na dzień 30 września 2020 r. działalność oznaczoną według PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek za listopad 2020 roku należy złożyć do 31 stycznia 2021 roku.

 

  • dodatkowe świadczenie postojowe

Przysługiwać ma jedynie przedsiębiorcom, tj. osobom prowadzącym na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.

O dodatkowe świadczenie postojowe będą mogli się ubiegać tylko przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z tego świadczenia na podstawie dotychczasowych regulacji. Dodatkowo ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

Ustawa dodała także do dotychczasowej regulacji art. 15zs1 (przewidującej dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej) kod PKD 55.10 Z, wprowadzając uprawnienie w tym zakresie dla kolejnej grupy przedsiębiorców.

 

  • dotacja z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wsparcie w tej formie przeznaczone jest dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z. Ich przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Dotacja ma charakter jednorazowy i jest w kwocie do 5.000 zł. Podlega zwrotowi, jeśli przedsiębiorca nie będzie wykonywać działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

 

Nowelizacja upoważnia Radę Ministrów do przyznania ponownej wypłaty świadczeń określonych w ustawie. Rada Ministrów będzie mogła w rozporządzeniu ustalić inny krąg beneficjentów albo zmienić warunki uzyskania pomocy.

 

Opłaty na rzecz STOART i ZAIKS

Dodatkowo nowelizacja przewiduje, że wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi przysługiwać ma przedsiębiorcom przez okres, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia przez nich działalności w związku z COVID-19. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, możliwe jest obniżenie wynagrodzenia dla tych organizacji. Wynagrodzenie miałoby być obniżane proporcjonalnie do obniżenia przychodu przedsiębiorcy w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym okresie rozliczeniowym w roku przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Obecnie ustawa trafiła do Senatu.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331