Reforma planistyczna w toku❗

Sejm przyjął istotne zmiany do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Rzutują one zarówno na sytuację obywateli, jak i inwestorów.

Dotychczasowe studium zagospodarowania przestrzennego ma zostać zastąpione przez plan ogólny o statusie aktu prawa miejscowego, obejmujący cały obszar gminy. Na jego podstawie możliwe będzie uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan ogólny określi m.in. strefy planistyczne gminy, obszary, w których możliwe będzie uzupełnianie zabudowy, jak również fakultatywne standardy dostępności infrastruktury społecznej. Gminy będą miały czas na uchwalenie planów do 1 stycznia 2026 r. Dotychczas obowiązujące studium zagospodarowania mają zostać wygaszone w terminie dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja zakłada również poszerzenie katalogu narzędzi wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym. Wprowadzony zostanie zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. Na jego podstawie możliwe będzie uchwalanie MPZP i realizacja inwestycji przy współudziale inwestora. Docelowo rozwiązanie to ma zastąpić tzw. specustawę mieszkaniową.

Kolejną zmianą będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniem czasowym – na 5 lat. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące wyznaczania obszarów analizowanych w procesie wydawania decyzji WZ. Nowelizacja zakłada, że obszar analizowany równy będzie 3x szerokości frontu działki, nie mniej niż 60 m i nie więcej niż 200 m. Ta zmiana nie będzie odroczona w czasie – możliwe jest wejście jej w życie nawet we wrześniu 2023 r.

Nowelizacja zakłada również szereg innych zmian i usprawnień, w tym m.in. stworzenie internetowego Rejestru Urbanistycznego, jako bazy wiedzy o planowaniu przestrzennym, oraz rozszerzenie roli partycypacji społecznej w procesie planowania.

Ustawa trafi teraz do Senatu. O dalszych krokach będziemy Państwa informować.

Planning reform in progres❗

The parliament has adopted significant amendments to the Land Use Law. They affect both citizens and investors.

The existing zoning study is to be replaced by a general plan with the status of a local law, covering the entire area of the municipality. On its basis, it will be possible to enact local zoning plans and issue zoning conditions. The master plan will define, among other things, the municipality’s planning zones, areas where infill development will be possible, as well as optional standards for the availability of social infrastructure. Municipalities will have until January 1, 2026 to enact plans.Existing development studies are to be extinguished within two years of the law’s entry into force.

The amendment also provides for the expansion of the catalog of tools used in spatial planning. An integrated investment plan, enacted at the request of the investor, will be introduced. On its basis, it will be possible to adopt an LSDP and implement investments with the participation of the investor. Ultimately, this solution is to replace the so-called housing speculative law.

Another change will be the issuance of zoning decisions with a time limit – for 5 years. Provisions on the designation of areas to be analyzed in the process of issuing zoning decisions will also be changed. The amendment stipulates that the analysis area will be equal to 3x the width of the front of the plot, no less than 60 meters and no more than 200 meters. This change will not be postponed – it is possible that it will come into force even in September 2023.

The amendment also calls for a number of other changes and improvements, including the creation of an online Urban Register as a knowledge base for urban planning, and expanding the role of public participation in the planning process.

The bill will now go to the Senate. We will keep you informed of the next steps.

W przypadku pytań zachęcamy do KONTAKTU

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331