Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w prawie pracy

02.06.2020

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanym Tarczą 4.0. Obok przepisów o dopłatach do oprocentowania kredytów, w projekcie znajdują się nowe regulacje dotyczące dofinansowań wynagrodzeń pracowniczych oraz z zakresu prawa pracy.

Projekt Tarczy 4.0 rozszerza możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (z FGŚP) także na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników obejmowałoby maksymalnie połowę wynagrodzeń, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Projekt wprowadza także pojęcie „istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń”, przez co rozumieć należy zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę oraz przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy). Pracodawca, u którego wystąpił taki istotny wzrost obciążenia, może na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracowników o 20 %, ale nie więcej niż do 0,5 etatu. Może także wprowadzić rozwiązania przewidziane w art. 15zf specustawy, tj. ograniczyć odpoczynek dobowy i tygodniowy, zawrzeć porozumienie wprowadzające równoważny system czasu pracy w okresie rozliczeniowym do 12 miesięcy lub porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Dodatkowo w projekcie ustawy:

  1. doprecyzowano kwestie związane z pracą zdalną: zapewnienia środków pracy i materiałów do pracy, ewidencjonowania wykonanych czynności, odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy. Wskazuje też wyraźnie, że pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej;
  2. przewidziano, że w okresie obowiązywania stanu epidemii CoVID-19 pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni urlopu;
  3. wprowadzono możliwość obniżenia przez pracodawców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych uprawniający do uzyskania dofinansowania z FGŚP lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  4. przewidziano dla pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, możliwość zawieszenia obowiązków tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. U pracodawców, którzy ustalili wyższą wysokość odpisu na fundusz, w okresie obowiązywania stanu epidemii stosowana ma być wysokość odpisu określona w ustawie.
  5. przewidziano możliwość wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy cywilnoprawnej, z zachowaniem terminu 7 dni.
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331