Preferencyjna forma opodatkowania dla działalności badawczo-rozwojowej – IP Box

Czym jest IP Box ?

IP Box jest preferencyjną 5 % stawką opodatkowania dla przedsiębiorców i firm osiągających dochód z prawa własności intelektualnej. Proponowane rozwiązanie ma na celu podnieść atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz rozwoju nowych technologii.

Kogo dotyczy IP Box ?

IP Box jest przeznaczony dla osób fizycznych i prawnych, które osiągają dochody z tytułu praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Warunkiem koniecznym jaki należy spełnić jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej związanej bezpośrednio z tworzeniem, rozwijaniem lub ulepszaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Przez kwalifikowane prawa własności intelektualnej według ustawy rozumie się:

– patent,

– prawo ochronne na wzór użytkowy,

– prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

– prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

– wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),

– autorskie prawo do programu komputerowego,

które podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów obowiązujących.

Obowiązki dotyczące stosowania stawki IP Box

Chcąc skorzystać z preferencyjnej stawki przedsiębiorca musi spełnić określone obowiązki tj.

– wyodrębnić każde kwalifikowane prawo intelektualne w prowadzonych księgach rachunkowych,

– prowadzić księgi rachunkowe, umożliwiając ustalenie przychodów, kosztów ich uzyskania określonych do każdego kwalifikowanego prawa,

– wyodrębnić koszty dotyczące kwalifikowanego prawa w sposób zapewniające określenie dochodu,

– dokonać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych, umożliwiający ustalenie łącznego dochodu z praw kwalifikowanych

– dokonać zapisów w księgach podatkowych pozwalających na ustalenie dochodów z praw kwalifikowanych w przypadku wykowywana jednego lub kilku praw. 

Wszystkie wskazane obowiązki muszą być prowadzone w odrębnej ewidencji.

 

Jak skorzystać z IP Box?

Ze stawki 5% mogą skorzystać podmioty po zakończeniu roku podatkowego, którzy w trakcie rozliczali się w przypadku CIT stawką 9 lub 19 %, w przypadku podatku PIT skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Oznacza to, że osoby korzystające z innej formy opodatkowania dochodowego np. ryczałt nie mogą skorzystać z wskazanej stawki 5%.

Podmiot spełniający warunki jakie przewiduje ustawa może skorzystać z IP Box podczas składania deklaracji rocznej wskazując wysokość dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności indywidualnej.

 

COVID-19

W związku z stanem epidemii  ogłoszonym w Polsce,  ustawodawca dał możliwość rozliczna zaliczek na podatek dochodowy już z zastosowaniem preferencyjnej stawki. Podstawowym warunkiem jest wykorzystywanie praw własności intelektualnej do przeciwdziałania COVID-19.

Stosowanie obniżonej stawki zaliczek możliwe jest od 1 marca 2020 roku do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii.  

 

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czy Twoja firma prowadzi dzielność badawczo rozwojową i czy możesz skorzystać ze wskazanej ulgi zapraszamy do kontaktu: sekretariat@chudzik.pl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331