PIT – zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany dotyczą wielu kwestii takich jak, podniesienie kwoty limitu przychodów, obniżenia stawek, zwiększenia katalogu wolnych zawodów oraz wiele innych.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania przychodu osób fizycznych wykonujących usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podstawą opodatkowania jest przychów podatnika. Przeznaczony jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie koszty uzyskania przychodu. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienia katalog podmiotów i usług, mogących skorzystać z tej formy opodatkowania. Problemem w stosowaniu ryczałtu może okazać się stwierdzenie, czy świadczoną usługę można zakwalifikować do tej formy opodatkowania. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2021 r. w znacznym stopniu zwiększają zakres podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania.

Wolne zawody i usługi

Znaczącą zmianą jest rozszerzenie katalogu wolnych zawodów. Nowe przepisy oprócz wymienionych wcześniej osób wykonujących zawód lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza i nauczyciela, dodaje do katalogu zawody takie jak adwokat, notariusz, radca prawny, architekt, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, biegły rewident, księgowy, agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, broker reasekuracyjny, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, agent firm inwestycyjnych, rzecznik patentowy.

Ważną zmianą jest uznanie za wolny zawód działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czy też na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W stanie prawnym przed 1 stycznia br. wykonywanie działalności na rzecz takich podmiotów uniemożliwiał kwalifikację takiej działalności jako wolny zawód.

Zmianie uległ również katalog świadczonych usług. Dodano m .in. usługi pośrednictwa sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów od nich, jednocześnie usuwając sprzedaż hurtową samochodów osobowych oraz furgonetek przez Internet. Dodane zostały usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, czasopism czy gier komputerowych. Nową zmianą jest również dodanie przychodu z usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, jak również usług prawnych rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego nie świadczonych w ramach wolego zawodu. Również inni specjaliści otrzymali możliwość skorzystania z ryczałtu są to m. in. specjaliści wykonujący usługi architektoniczne, inżynieryjne, reklamowe, w zakresie projektowania, usług fotograficznych czy tłumaczeń.

Wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zmiany umożliwiły zastosowanie ryczałtu do przychodów osiąganych z działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, tj. prowadzenia lombardów, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych  zawodów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniki 2 ustawy m. in. usługi objęte grupowaniem „budynki mieszkalnie” i „budynki niemieszkalne”, niektóre usługi licencyjne czy związane z zarządzaniem nieruchomościami.

Limity i stawki

Ważna zmianą jest zwiększenie limitu przychodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W poprzednim stanie prawnym górna granica przychodu wynosiła 250 tyś euro w roku podatkowy. W nowym brzmieniu przepisu limit ten wynosi 2 mln euro. Zwiększenie limitu niewątpliwie pozwoli na zwiększenie liczby przedsiębiorców mogących skorzystać z rozliczania przychodu ryczałtem.

Inny limit, który został zwiększony dotyczy rozliczania ryczałtu kwartalnie. Od 1 stycznia 2021 r. możliwość rozliczania ryczałtu kwartalnie mają osoby osiągające przychody do kwoty 200 tyś euro. W poprzednim stanie prawnym limit ten wynosił jedynie 25 tyś euro.

Zmianami zostały objęte również stawki opodatkowania. Zmniejszeniu uległa stawka 20 % o trzy punkty procentowe, dotycząca przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Zmniejszeniu uległa również stawka 17%, która po 1 stycznia 2021 r. wynosi 15%. Jest to znacząca zmiana ponieważ dotyczy największego katalogu usług jakie można wykonywać w ramach ewidencjonowanego przychodu.

Pojawiła się również nowa stawka 10%, która została przypisana do przychodów osiąganych ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Kolejną ważną zmianą w przypadku stawek jest ujednolicenie większości przychodów związanych z wynajmem i zakwaterowaniem. W nowym brzmieniu ustawy przychody z tego tytułu będą opodatkowane stawką 8,5% a przy przekroczeniu kwoty 100 tyś zł, nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 12,5%.

Jednolita stawka 8,5% nadal obowiązuje co do tych samych przychodów, dodatkowo dodano  do niej wszystkie przychody świadczenia usług w zakresie edukacji, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, jak również przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych przychodów osiąganych w zakresie kultury.

Utrzymana została zasada, że stawką 8,5 % będą opodatkowane przychody ze świadczenia usług, niewymienione w innych stawkach ryczałtu. Natomiast bez zmian pozostają przychody opodatkowane stawką 5,5%, 3% oraz 2%.

Karta podatkowa

Nie uległ zmianie katalog podmiotów uprawnionych do płacenia ryczałtu w formie karty podatkowej. Jednak dokonano zmiany przesłanki dotyczącej małżonka prowadzącego działalność gospodarczą. Nowy przepis pozwala na zastosowanie karty podatkowej przez podatnika nawet w przypadku gdy jego małżonek będzie prowadził działalność w tym samym zakresie pod warunkiem, że zostanie opodatkowany w tej samej formie.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące przekroczenia limitu zatrudnienia w latach 2021 -2024. W nowym brzmieniu ustawy nie stanowi przeszkody stosowania karty podatkowej, przekroczenie limitu zatrudnienia o trzech pracowników.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. 

 

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331