Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Odpowiedź na pytania zawarte podczas webinaru pt. Pracowniczy zakaz konkurencji bez tajemnic, który odbył się w dniu 31.03.2022 roku

Zgodnie z art. 1012 §  3 k.p. odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi związanemu zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez niego przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Odszkodowanie to wyliczane jest odmiennie niż wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Przez „wynagrodzenie otrzymane” przez pracownika rozumie się tylko składniki wynagrodzenia za pracę w sensie prawnym. Poza wynagrodzeniem zasadniczym uwzględnić należy zatem tylko te składniki, które przynajmniej w części zawierają element ekwiwalentności względem pracy. Taki charakter będą miały np. premie regulaminowe, dodatki funkcyjne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody. Uwzględnione być winny także wynagrodzenie urlopowe oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Do „wynagrodzenia otrzymanego” nie wlicza się natomiast odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop ani wynagrodzeń za projekty wynalazcze.

Odszkodowanie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie stanowi ono jednak podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

W przypadku pytań zachęcamy do KONTAKTU

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331