Nowe ułatwienia w zakresie przeprowadzania badań wstępnych

Wykonywanie w czasie pandemii badań z zakresu medycyny pracy bywa utrudnione. Początkowo ułatwienia wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczyły przede wszystkim przeprowadzenia badań okresowych. Obowiązek ich wykonania zawieszono na okres stanu epidemii. Badania wstępne oraz kontrolne nadal były obowiązkowe z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy, badanie takie mógł przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. W obu przypadkach w ciągu 180 dni od odwołana stanu epidemii konieczne było wykonanie badań przez lekarza medycyny pracy.

Grudniowa nowelizacja specustawy wprowadziła dodatkowe ułatwienie w zakresie przeprowadzania badań wstępnych.

Zgodnie z regulacją kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli nowa umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu poprzedniej umowy z tym pracodawcą. Podobnie nie ma obowiązku przeprowadzania badań wstępnych w przypadku przyjmowania do pracy u innego pracodawcy, o ile (1) zawarcie umowy następuje w ciągu 30 dni po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy, (2) pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i (3) nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na stanowisku, na które zatrudnia pracownika (nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych). Nowelizacja wydłuża okres 30 dni do 180 dni co oznacza, że orzeczenia lekarskie zachowują ważność nawet w sytuacji, gdy między rozwiązaniem poprzedniej umowy o pracę a zawarciem nowej umowy (z tym samym lub innym pracodawcą) upłynie kilka miesięcy.

Dla stanowisk administracyjno-biurowych zniesiono nawet ten dłuższy okres 180 dni. W czasie trwania epidemii nie trzeba kierować na badania wstępne pracowników przyjmowanych na te stanowiska, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331