Kary umowne i odszkodowania w związku z COVID-19

Przypominamy, że kary umowne i odszkodowania związane z COVID-19 mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu.

Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, do nie tak dawna podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu, mogą zostać ujęte właśnie w kategorii wspomnianych kosztów.

Czas epidemii COVID-19 to czas w którym prowadzenie większości inwestycji, organizacja wszelkiej maści wydarzeń i ogólne funkcjonowanie jest w znacznym stopniu utrudnione, a niekiedy nawet niewykonalne. Całe grono branż zmuszone zostało do całkowitego przeorganizowania sposobu pracy, a w części przypadków nawet jej zaprzestania. Wiele umów zawartych przed pandemią stało się niemożliwe do wykonania w sposób pierwotnie przewidywany. Terminy stały się niekiedy niemożliwe do spełnienia, powodując tym samym spełnianie się warunków do zastosowania kar umownych czy żądania odszkodowań.

Mając na uwadze trudności z jakimi borykają się podatnicy, ustawodawca umożliwił uwzględnienie zapłaconych kar umownych i odszkodowań na poczet kosztów uzyskania przychodu, zezwalając tym samym na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatników, którzy przez pandemię „koronawirusa” zmuszeni byli do zapłacenia wynikającej z umowy kary lub odszkodowania.

Warunkiem wykorzystania możliwości zaoferowanych przez ustawodawcę jest to, aby opóźnienia lub wady powstały w związku z pandemią, a zapłacone kary i odszkodowania spełniały ogólne warunki kosztów uzyskania przychodów. Znaczy to tyle, że koszty te muszą być poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania przychodów i ich źródeł. Konieczne będzie również wykazanie związku między pandemią a karą umowna lub odszkodowaniem.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia lub innych kwestii związanych z bieżącą sytuacja podatników. Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: info@chudzik.pl

Dorota Chudzik

Główny Menadżer I Doradca podatkowy

d.chudzik@chudzik.pl

Piotr Stasiak

Asystent Prawny

p.stasiak@chudzik.pl

Contractual penalties and compensations in connection with COVID-19

We kindly remind you that contractual penalties and compensations related to COVID-19 can be treated as tax deductible expenses.

Contractual penalties and compensation for defects in goods delivered, works and services performed as well as delays in the delivery of goods free from defects or delay in the removal of defects in goods or performed works and services, until not so long ago subject to exclusion from tax deductible expenses, may be now included in the category of the costs mentioned above.

The COVID-19 epidemic is the time period when most investments, organization of all kinds of events and overall functioning are extensively harder to maintain, and sometimes even impossible. A whole group of industries was forced to completely reorganize the way they operate, and in some cases even to cease operate at all. Many pre-pandemic contracts have become impossible to fulfill as originally envisaged. Deadlines have sometimes become impossible to meet, thus fulfilling the conditions for applying contractual penalties or claiming compensations.
Taking into account the difficulties faced by taxpayers, the legislator made it possible to count in the paid contractual penalties and compensation towards tax deductible expenses, thus allowing the reduction of the taxation base for taxpayers who were forced to pay the penalty or compensation arising from the contract due, because of the coronavirus pandemic.

Requirement for taking advantage of the opportunities offered by the legislator is to exhibit that delays or defects arise in connection with the pandemic, and that the penalties and compensation paid, meet the general conditions of tax deductible expenses. This means that these costs must be incurred in order to achieve, secure or maintain revenues and their sources. The link between the pandemic and the penalty or compensation will also need to be demonstrated.

We would be happy to answer any additional questions regarding the presented issue or other issues related to the current situation of taxpayers. We are available at the following e-mail address: info@chudzik.pl

Dorota Chudzik

Piotr Stasiak

Legal assistant

p.stasiak@chudzik.pl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331