FUNDACJA RODZINNA – DALEJ KORZYSTNA!  

Zanim ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie, ustawodawca, w odpowiedzi na przedstawiane w mediach przykłady możliwej optymalizacji podatkowej, zdążył ją znowelizować. Nasuwają się pytania – jakie zmiany wprowadziła nowelizacja dla osób, które chcą sprawnie zabezpieczyć sukcesję swojego przedsiębiorstwa, przyszłość potomków lub innych osób bliskich? Czy fundacja rodzinna jest nadal opłacalna? Co zostało przez ustawodawcę zmienione? Odpowiadając na powyższe pytania, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż fundacja rodzinna jest dalej bardzo korzystna z punktu widzenia regulacji podatkowych! Wciąż jest ciekawą instytucją, która pozwala zabezpieczyć sukcesję majątku – niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcami, czy też inwestujemy pasywnie pieniądze na giełdzie. 

Wprowadzona nowelizacja przepisów nie doprowadziła do zmiany i zaburzenia założeń istnienia fundacji rodzinnych, lecz ugruntowała jej główny cel, którym jest gromadzenie mienia oraz zarządzanie nim w interesie beneficjentów. Oczywiście, nie obyło się to kosztem wprowadzenia pewnych nieudogodnień.  

Największą zmianą jest wprowadzenie tzw. „ukrytych zysków”, dobrze znanych tym, którzy korzystają z estońskiego CIT-u, aczkolwiek w przypadku fundacji rodzinnej katalog tego „czym” są ukryte zyski jest krótszy.  

Jednym z najważniejszych przykładów ukrytego zysku w fundacji rodzinnej jest świadczenie za wykonywane przez beneficjenta, fundatora lub inny podmiot powiązany z nimi, usługi zarządzania, rekrutacji pracowników, świadczenia usług prawnych i in. na rzecz fundacji. Zatem wypłata wynagrodzenia za sprawowanie powyższych czynności na rzecz fundatora lub inny podmiot powiązany z fundatorem, stanowić będzie ukryty zysk opodatkowany stawką 15%. Jednocześnie ukrytym zyskiem będzie różnica między stawką rynkową a stawką wpisaną na umowie za konkretne świadczenia na rzecz fundacji lub beneficjenta lub fundatora. Tym samym ustawodawca wprowadza dodatkowy problem związany z cenami transferowymi i prawidłową wyceną usług świadczonych na rzecz fundacji. Dodatkowo, gdyby fundator świadczył usługi nieodpłatnie na rzecz fundacji rodzinnej, powstać może obowiązek opodatkowania takich świadczeń z uwagi na nieodpłatne wykonywane usług na rzecz fundacji rodzinnej. 

Dodatkowo, zostały wprowadzone także inne zmiany, które zasadniczo nie będą uciążliwe dla działań osób, które stosują fundację rodzinną w jej ustawowym celu. Skutkować będą one niemożliwością stosowania uprzednio przedstawianych m.in. w Internecie agresywnych schematów optymalizacyjnych mających na celu tylko i wyłącznie uniknięcie opodatkowania.   

Odpowiadając na pytanie: Czy fundacja rodzinna jest obecnie opłacalna? Należy odpowiedzieć jasno – tak! Dalej korzystać można ze zwolnienia podatkowego w zakresie wnoszenia do niej funduszy, dalej istnieje brak opodatkowania CIT-em dochodów fundacji z działalności “dozwolonej” ustawowo oraz nie istnieje konieczność opodatkowania wypłat na rzecz najbliższych fundatorowi beneficjentów. Dodatkowo wprowadzono niższą stawkę podatku w momencie wypłaty świadczeń beneficjentom z I oraz i II grupy podatkowej. Podsumowując – fundacja rodzinna jest jednym z najlepszych sposobów pomnażania swojego majątku oraz zabezpieczenia przyszłości dzieci czy innych bliskich osób – tego nowelizacja nie zmieniła.  

Co oznaczają te wszystkie zmiany dla osób, które chcą sprawnie zabezpieczyć sukcesję swojego majątku?  

Oznacza to, iż przy tworzeniu fundacji rodzinnej, w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń podatkowych, konieczne będzie spełnienie większej ilości warunków w zakresie due diligence, niż mogłoby się wydawać. Nie oznacza to w żaden sposób, iż będzie to, przy uzyskaniu odpowiedniego wsparcia, trudne. Pamiętać jednak należy, że celem fundacji rodzinnej jest pomnażanie majątku oraz wypłata świadczeń na rzecz jej beneficjentów. Dlatego warto odpowiednio skonstruować sposób działania oraz statut fundacji rodzinnej, aby móc wykonywać jej cel jak najbezpieczniej oraz korzystnie podatkowo.  

Potrzebujesz wskazówek jak zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci lub innych bliskich Ci osób?  

Nie wiesz w jaki sposób stworzyć korzystny statut fundacji rodzinnej?  

Jesteś zainteresowany stworzeniem fundacji rodzinnej? 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:  

mailowo: info@chudzik.pl  

telefonicznie: + 48 42 680 23 33 

  

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym webinarem na temat fundacji rodzinnej.   

CHUDZIK i WSPÓLNICY – webinar informacyjny cz. 1: Fundacja rodzinna, czyli odpowiedź na problem sukcesji przedsiębiorstw  

CHUDZIK i WSPÓLNICY – webinar informacyjny cz. 2: Fundacja rodzinna, czyli odpowiedź na problem sukcesji przedsiębiorstw 

FAMILY FOUNDATION – FURTHER BENEFICIAL!

Before the Family Foundation Law came into force, the legislature, in response to examples of possible tax optimization presented in the media, managed to amend it. The questions arise – what changes did the amendment introduce for those who want to efficiently secure the succession of their business, the future of descendants or other relatives? Is a family foundation still viable? What has been changed by the legislature? In answering the above questions, first of all, it should be pointed out that the family foundation is still very profitable from the point of view of tax regulations! It is still an interesting institution that allows you to secure the succession of your assets – regardless of whether you are an entrepreneur or passively invest money in the stock market.

The introduced amendment to the regulations did not lead to a change and disruption of the assumptions of the existence of family foundations, but consolidated its main purpose, which is to accumulate property and manage it in the interests of beneficiaries. Of course, this has not been without the cost of introducing some inconvenience.

The biggest change is the introduction of so-called „hidden profits,” well known to those who benefit from Estonian CIT, although in the case of a family foundation the catalog of „what” hidden profits are is shorter.

One of the most important examples of hidden profit in a family foundation is the provision of management services, recruitment of employees, provision of legal services and others to the foundation, for services performed by the beneficiary, funder or other related entity.

So, the payment of remuneration for performing the above activities to the funder or another entity related to the funder will constitute a hidden profit taxed at a rate of 15%. At the same time, the hidden profit will be the difference between the market rate and the rate written on the contract for specific services to the foundation or the beneficiary or the founder. Thus, the legislator introduces an additional problem related to transfer pricing and the correct valuation of services provided to the foundation. In addition, if the funder provided services free of charge to the family foundation, an obligation to tax such services may arise due to the free performance of services to the family foundation.

In addition, other changes have also been made that will generally not be burdensome to the activities of those who apply the family foundation for its statutory purpose. They will result in the inability to apply previously presented, among others, on the Internet, aggressive optimization schemes aimed solely at avoiding taxation.

Answering the question: is a family foundation profitable nowadays? It should be answered clearly – yes! You can continue to benefit from tax exemption in terms of contributing funds to it, there is further no CIT taxation of the foundation’s income from activities „allowed” by law, and there is no need to tax payments to the funder’s immediate beneficiaries. In addition, a lower tax rate has been introduced at the time of payment of benefits to beneficiaries in tax groups I  and II.

To sum up – a family foundation is one of the best ways to multiply one’s wealth and secure the future of children or other loved ones – this is what the amendment did not change. 

What do all these changes mean for those who want to efficiently secure the succession of their assets?

This means that when setting up a family foundation, more due diligence will be required than one might think in order to avoid additional tax burdens. This in no way implies that it will, with the right support, be difficult. However, it should be remembered that the purpose of a family foundation is to multiply assets and pay out benefits to its beneficiaries. Therefore, it is worthwhile to properly structure the method of operation and the charter of a family foundation so that it can carry out its purpose in the safest and tax-advantaged manner possible.

Do you need guidance on how to secure the future of your children or others close to you? 

Don’t know how to create a favorable charter for a family foundation? 

Are you interested in creating a family foundation?

CONTACT US: 

by email: info@chudzik.pl 

by phone: + 48 42 680 23 33

 

We also encourage you to check out our webinar on family foundation.  

CHUDZIK i WSPÓLNICY – webinar informacyjny cz. 1: Fundacja rodzinna, czyli odpowiedź na problem sukcesji przedsiębiorstw  

CHUDZIK i WSPÓLNICY – webinar informacyjny cz. 2: Fundacja rodzinna, czyli odpowiedź na problem sukcesji przedsiębiorstw 

Dorota Chudzik

Główny Menadżer I Doradca podatkowy

d.chudzik@chudzik.pl

Jakub Bizoń

Konsultant prawnopodatkowy

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331