NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA  2017 ROKU – PODATKI DOCHODOWE
 
 
Każdego roku podatnicy muszą mierzyć się ze zmianami przepisów podatkowych, wchodzącymi w życie 1 stycznia kolejnego roku. Wydaje się, iż głównym celem uchwalonych w tym roku zmian podatkowych jest uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie dochodów budżetu państwa z tego tytułu. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany wchodzące w życie z początkiem nowego roku.
 
Podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: CIT):
Podatek CIT płacony przez niektórych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19% do 15%. Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Niższa stawka będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.
 
W ustawie o CIT zostanie wprowadzony przepis, zgodnie z którym „jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania”. Jest to tzw. mała klauzula obejścia prawa, która oznacza, iż organy podatkowe będą mogły interweniować i wyłączyć ze zwolnienia podatkowego tego typu transakcje, jeśli uznają, iż czynność nie jest ekonomicznie uzasadniona.
 
Zmianie ulega także opodatkowanie aportów z agio. Obecnie ustawa przewiduje, że przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport. Po wejściu w życie nowelizacji przychodem będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wartość ta będzie odbiegać od wartości rynkowej. Wówczas przychód powinien zostać określony w wysokości wartości rynkowej wkładu.
 
Nowelizacja wprowadza także do ustawy definicję „rzeczywistego właściciela”, czyli podmiotu otrzymującego daną należność dla własnej korzyści, niebędącego pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istotną zmianę stanowi także wprowadzenie do ustawy szeregu rozwiązań, które mają na celu zmotywowanie przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej. Są to m.in. rozszerzenie  katalogu  tzw.  kosztów  kwalifikowanych,  czyli  kosztów  uzyskania przychodów   odliczanych   od   podstawy   opodatkowania   dla   mikro   i   małych przedsiębiorców, związanych z działalnością badawczo-rozwojową, o koszty związane z uzyskaniem patentu prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 
podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania;
 
wydłużenie  do  6  lat  (poprzednio  3  lata)  okresu,  kiedy  podatnik  może  odliczyć niewykorzystaną  z  uwagi  na  niski  dochód  lub  stratę,  część  przysługującego  mu
 
odliczenia kosztów kwalifikowanych;
 
wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą nie ustala się przychodu i kosztów uzyskania przychodu,  jeżeli  przedmiotem  wkładu  niepieniężnego  do  spółki  kapitałowej  jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący (np. patent).
 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: PIT):
 
Najistotniejszą zmianą w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nowa regulacja dotycząca kwoty wolnej od podatku. Jest ona odpowiedzią na ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku jest niezgodny z konstytucją. TK wskazał, że przepis ten traci moc 30 listopada 2016 r. Zgodnie z nowelizacją, kwota wolna od podatku wzrośnie w przyszłym roku do 6.600 tys. zł, ale z kwoty w tej wysokości skorzystają wyłącznie osoby zarabiające rocznie taką właśnie sumę (lub mniejszą). W przypadku dochodów od 6.600 tys. zł do 11.000 zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać, zaś dla dochodów od 11.000 zł do 85.528 zł rocznie wyniesie ona tyle co obecnie, czyli 3.091 zł. Dla osób o dochodach powyżej 85.528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127.000 zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle.
 
 
Ponadto, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będą obowiązywać analogiczne uregulowania, jak w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące wymiany udziałów, opodatkowania aportów z agio oraz warunków prowadzenia działalności innowacyjnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łódź, dnia 15 grudnia 2016 r.
 
Michał Przybysz
prawnik
 
* Zastrzeżenie prawne
 
Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.