NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

Istotnym elementem rządowego planu uszczelniania systemu podatkowego są zmiany w podatku od towarów i usług (dalej: o VAT). Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wchodzące w życie z początkiem nowego roku.

 

Podatek od towarów i usług (dalej: VAT):

 

Wdrożenie    nowych   rozwiązań    umotywowane    jest   powiększającą    się   różnicą

 

między podatkiem należnym, a faktycznie pobranym. Plany resortu zmierzają w kierunku poprawy ściągalności tej daniny.

 

 

  1. Od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do comiesięcznego przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w zakresie ewidencji VAT.

 

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

 

Co do zasady podmioty gospodarcze mają obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Obowiązek ten obciąża duże podmioty gospodarcze od 1 lipca 2016 roku. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przekazywania plików JKP dopiero od 1 lipca 2018 roku.

 

Wyjątkiem jest JPK w zakresie podatku VAT. W tym wypadku obowiązuje bowiem comiesięczny obowiązek przekazywania postaci elektronicznej ewidencji zakupu

 

  1. sprzedaży (JPK_VAT). Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) został jednak zróżnicowany w czasie i obecnie obciąża jedynie duże podmioty (od 1 lipca 2016 r.). Pozostałe podmioty gospodarcze będą zobowiązane to wypełniania ciążącego na nich obowiązku od:

 

- 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty

 

- 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy.

 

 

  1. Od 1 stycznia obowiązywać będzie także tzw. "duża" nowelizacja ustawy o VAT.

 

Zmian jest bardzo dużo, a oto najważniejsze z nich:

 

Rozszerzenie  katalogu  towarów  i  usług  objętych  mechanizmem  odwrotnego obciążenia – zakresem mechanizmu odwrotnego obciążenia objęte zostaną niektóre

 

transakcje mające za przedmiot świadczenie usług budowlanych oraz transakcje, których przedmiotem są m.in. procesory czy określone towary z kategorii złota i srebra. Mechanizm ten zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

Ograniczenie prawa do rozliczania za okresy kwartalne – rozliczenia kwartalne będą obowiązywały tylko małych przedsiębiorców, czyli takich u których wartość

 

sprzedaży nie przekroczyła 1 mln 200 euro w poprzednim roku podatkowym. Dla większych podmiotów rozliczenia będą wyłącznie miesięczne.

 

Deklaracje  VAT  składane  drogą  elektroniczną  -  docelowo obowiązek  składania deklaracji VAT drogą elektroniczną ma objąć wszystkich podatników. Od 1 stycznia

 

2017 r. obowiązkiem tym objęci zostaną podatnicy VAT UE, podatnicy dokonujący dostaw lub nabyć w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, jak również podatnicy zobowiązani na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do składania dokumentów drogą elektroniczną bądź na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do składania określonych deklaracji, informacji i zeznań w formie elektronicznej.

 

 

Organ nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub podmiot ten nie istnieje lub

 

mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem lub jego pełnomocnikiem. Podobnie będzie w przypadku, gdy podmiot ten lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. W ww. okolicznościach podmiot zostanie również wykreślony z rejestru podatników VAT.

Swoistą      nowością     jest     także     wprowadzenie        regulacji,    zgodnie     z     którą

„w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego”.

 

Łódź, dnia 23 grudnia 2016 r.

Michał Przybysz

 

aplikant radcowski

 

* Zastrzeżenie prawne

Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.