NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA  2017 ROKU – ORDYNACJA PODATKOWA I CENY TRANSFEROWE
 
Ustawodawca dokonał szeregu nowelizacji przepisów podatkowych, które nadały nowe brzmienie ordynacji podatkowej oraz regulacjom prawnym w zakresu cen transferowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w tym zakresie wchodzące w życie z początkiem nowego roku.
 
1. Ordynacja Podatkowa:
 
 
Bardzo istotne zmiany zostały wprowadzone w Ordynacji podatkowej. Warto przypomnieć, iż ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw poprzez dodany art. 14na Ordynacji podatkowej wyłączono ochronę podatnika, który zastosował się do wydanej i nadal obowiązującej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
 
1)z zastosowaniem art. 119a (klauzula obejścia prawa)
 
2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dokonanie czynności, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy).
 
 
Regulacja ta miała zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. od 1 lipca 2016 roku. Wydaje się jednak, iż ustawodawca uznał ją za niewystraczającą i postanowił, że art. 14na Ordynacji podatkowej „ma zastosowanie również do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.” Zatem może okazać się, iż żadna indywidualna interpretacja prawa podatkowego (również wydana wiele lat temu) nie będzie skutecznie chroniła podatnika przed opodatkowaniem korzyści uzyskanej od 1 stycznia 2017 roku, jeśli organ podatkowy uzna, iż działalnie podatnika zmierzało do obejścia czy nadużycia prawa. Warto pamiętać jednak, iż nadal będą w pełni chronić podatnika interpretacje podatkowe wydane przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy, w zakresie korzyści podatkowej uzyskanej do 31 grudnia 2016 roku.
 
 
2. Krajowa Administracja Skarbowa:
 
 
Skutkiem ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) od 1 stycznia 2017 roku zaczną funkcjonować w nowej formie urzędy skarbowe i celno-skarbowe. Jednym z pionów nowej administracji będzie też
Krajowa Informacja Skarbowa, zajmująca się m.in. wydawaniem interpretacji prawa podatkowego.
 
Jednym z podstawowych celów tych zmian jest integracja baz danych o podatnikach, umożliwiająca sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidłowości. Poprawie działalności nowych służb ma służyć też powołanie w ustawie Krajowej Szkoły Skarbowości. KAS ma być podporządkowana ministrowi finansów, a kierować ma nią Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Niektóre przepisy ustawy, zwłaszcza dotyczące Centrum Informatyki KAS, mają wejść w życie rok później.
 
 
 
 
 
 
 
  1. Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych:
Podwyższenie progu, który określa powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy różnymi podmiotami.
 
Od 1 stycznia 2017 roku powiązane kapitałowo będą podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają w kapitale innego podmiotu udział w wysokości co najmniej 25% (poprzednio 5 %). Oznacza to, że do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo w małym stopniu nie będą już miały zastosowania przepisy o cenach transferowych.
 
 
Uzależnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych od spełnienia dodatkowego kryterium - przychodowego.
 
Do sporządzenia dokumentacji zobowiązani będą tylko podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR. Po przekroczeniu tego poziomu podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji do wszystkich transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość jego dochodu bądź straty.
 
 
Ponadto zgodnie ze zmienionymi przepisami za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ ma wysokość dochodu (straty) uznawać się będzie takie, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość co najmniej 50 tys. EUR. Dodatkowo ustawodawca przewidział jednak skalę, w której próg istotności będzie rósł wraz ze wzrostem przychodów.
 
Możliwość żądania przez organ dokumentacji o transakcjach między podmiotami powiązanymi w razie prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy muszą przedstawić organom podatkowym dokumentację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi w ciągu
 
  1. dni od dnia otrzymania żądania. Od 1 stycznia 2017 roku w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji, organ podatkowy będzie mógł wystąpić do podatnika z żądaniem przedstawienia mu dokumentacji do transakcji, które nie kwalifikują się do obowiązkowej dokumentacji.
 
Podatnik będzie miał 30 dni na jej dostarczenie. 
 
Doprecyzowanie zakresu informacji, które należy zawrzeć w dokumentacji podatkowej.
 
Zakres danych zostanie od 1 stycznia 2017 roku rozszerzony m.in. o konieczność opisania struktury organizacyjnej i zarządczej podatnika, przedmiotu i zakresu jego działalności, jego otoczenia konkurencyjnego, czy wskazania dokumentów dotyczących transakcji.
 
Obowiązek sporządzenia analizy porównawczej.
 
Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających w roku poprzedzającym dany rok podatkowy równowartość 10 mln EUR będą zobowiązani do sporządzenia analizy porównawczej, w której należy przeprowadzić porównanie warunków transakcji z warunkami, jakie zaakceptowałyby podmioty niezależne. Jeśli przedstawienie analizy porównawczej nie będzie możliwe, podatnik będzie musiał dołączyć tzw. opis zgodności warunków transakcji lub innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.
 
Konieczność przedstawiania informacji o grupie.
 
Zmiana będzie dotyczyła podatników o przychodach lub kosztach przekraczających w poprzednim roku podatkowym 20 mln EUR. Będą oni zobowiązani do przedstawienia informacji o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzą, oraz danych na temat operacji, jakie mają miejsce w tej grupie kapitałowej. Informacja obejmie m.in. opis struktury organizacyjnej grupy, stosowanej przez nią polityki cen transferowych, opis jej działalności gospodarczej i posiadanych przez nią wartości niematerialnych.
 
Łódź, dnia 29 grudnia 2016 r.
 
Michał Przybysz
 
aplikant radcowski
 
* Zastrzeżenie prawne
 
Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.