KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

 

Od 1 marca zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy ją wprowadzającej. Konsekwencją zmian jest to, że przestały istnieć urzędy skarbowe, celne i kontroli skarbowej oraz izby skarbowe i celne. Zamiast nich działają obecnie Izby Administracji Skarbowej, którym podlegają Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe. Połączenie organów ma usprawnić działanie organów podatkowych, zarówno jeżeli chodzi o obsługę podatnika, jak i walkę z wyłudzeniami danin.

 

 1. Bez zmian pozostają:

 

rozliczenia podatku PIT, CIT, PCC, od spadków i darowizn, siedziby oraz zasięg terytorialny Urzędów Skarbowych,

 

funkcjonowanie Oddziałów Celnych oraz ich liczba; sposoby oraz forma dokonywania zgłoszeń celnych; numery rachunków bankowych;

 

zasady prowadzenia kontroli podatkowej;

 

obsługa w wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych; zapłata za koncesję lub zezwolenie.

 

 

 1. Zmiany struktury organizacyjnej organów podatkowych

 

Nowelizacja z 1 marca 2017 roku wprowadziła zmiany struktury organizacyjnej organów podatkowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej organami tymi są:

 

 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;

 

 • szef Krajowej Administracji Skarbowej;

 

 • dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

 

 • dyrektor Izby Administracji Skarbowej (utworzonych zostało 16 Izb Administracji Skarbowej);

 

 • naczelnik Urzędu Skarbowego (nie zmieniono ich liczby, tj. 400 Urzędów Skarbowych);

 

 • naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego (zostało utworzonych 16 Urzędów Celno-Skarbowych wraz z 45 delegaturami i 143 Oddziałami Celnymi)

 

 

 1. Obsługa Podatników

 

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w Urzędach Skarbowych, które pozostały w dotychczasowej lokalizacji.

 

4. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jako organ odwoławczy

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej stał się organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelnika Urzędu Skarbowego lub naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Nie dotyczy to spraw, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji, albo organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji. W tym przypadku organem odwoławczym jest ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

 

Oprócz tego do zadań Dyrektora należy:

 

 • nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem nadzoru zastrzeżonego dla Szefa Krajowej

 

Administracji Skarbowej.

 

 • rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach;

 

 • wykonywanie czynności audytowych;

 

 • ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra

 

właściwego.

 

 

5. Centrum pomocy podatnikom

 

Utworzone w urzędach skarbowych centra pomocy podatnikom mają za zadanie zaoferować podatnikom wsparcie i obsługę polegającą na:

 

 

 1. przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego (także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą);

 

 1. udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;

 

 1. zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;

 

 1. informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

 

 

6. Krajowa Informacja Skarbowa

 

Na podstawie art. 36 ust 1 pkt. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej powołano Krajową Informację Skarbową. Przejęła ona zadania dotychczas wykonywane przez Krajową Informację Podatkową i Informację Celną. Natomiast zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji Podatkowej jedynym organem uprawnionym do wydawania na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie, interpretacji przepisów prawa (interpretacji indywidualnej) stał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

 

7. Wprowadzenie kontroli celno-skarbowej

 

Wszczęcie kontroli może nastąpić bez uprzedzenia z urzędu po otrzymaniu przez funkcjonariuszy upoważnienia, o czym mówi art. 62 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy obowiązującego prawa, jeśli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.

 

W niektórych przypadkach kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej, nie wywołuje skutków prawnych.

 

8. Podatek akcyzowy

 

Zarówno deklaracje miesięczne AKC-4, jak i deklaracje uproszczone (AKC-U) trzeba składać w urzędzie skarbowym. Przy czym nie każdy taki urząd zajmuje się akcyzą. Należy ona do właściwości niektórych, wyznaczonych urzędów skarbowych, obejmujących swoim zasięgiem określony obszar. Urząd taki jest właściwy w większości spraw, które dotychczas załatwiało się w urzędzie celnym. Przyjmuje nie tylko deklaracje podatkowe, ale także zgłoszenia rejestracyjne podatnika akcyzy (AKC-R) i zabezpieczenia akcyzowe. Wydaje również decyzje w sprawie norm ubytków oraz zezwolenia akcyzowe, w szczególności na prowadzenie składu podatkowego.

 

 

 

Łódź, dnia 2 marca 2017r.

 

 

Katarzyna Strycharska

 

prawnik

 

 

Dorota Chudzik

 

doradca podatkowy

 

 

* Zastrzeżenie prawne

 

Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.